Privacyverklaring

Privacyverklaring

Ank de Groot, gevestigd aan Regenvlietweg 35, 2191 BB De Zilk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.ankdegroot.nl Regenvlietweg 35, 2191 BB De Zilk 06-51959790

Ank de Groot is de Functionaris Gegevensbescherming van Ank de Groot zij is te bereiken via info@ankdegroot.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Ank de Groot verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ankdegroot.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Ank de Groot verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Ank de Groot verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Ank de Groot neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ank de Groot) tussen zit. Ank de Groot gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

– Microsoft Windows – besturingssysteem.
– Microsoft Office – kantoorsoftwarepakket van Microsoft en wordt ontwikkeld voor Windows, bedrijfsondersteuning.
– Microsoft Word – bedrijfsondersteuning – facturen – aanvullende informatie over een dienst.
– Microsoft Outlook – bedrijfsondersteuning e-mailprogramma, gebruikt om contact, nieuwsbrief en/of aanvullende informatie over een dienst.
– Microsoft Excel – bedrijfsondersteuning boekhouding.
– Microsoft Defender Antivirus – Beveiliging computer, beveiliging klantgegevens.
– Google Chrome – gebruik social media, informatie inwinnen en bijhouden website.
– Google Privacy – beveiligen van Google Chrome – beveiligen van online acties.
– Mijndomein – e-mail en websitebeheer – communicatie en marketing.
– AVG Antivirus – beveiliging computer – beveiliging klantgegevens.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Ank de Groot bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens:

persoonsgegevens : bewaartermijn 1 jaar na laatste contact/factuur/dienst.
Personalia : bewaartermijn 1 jaar na laatste contact/factuur/dienst.
Adres : bewaartermijn 1 jaar na laatste contact/factuur/dienst.
E-mailgegevens : totdat de persoon een verzoek doet tot afmelden/uitschrijven.
Telefoongegevens : bewaartermijn 1 jaar na laatste contact/dienst.

Delen van persoonsgegevens met derden
Ank de Groot verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ank de Groot blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Ank de Groot gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ank de Groot en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@ankdegroot.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Ank de Groot wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: //autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Ank de Groot neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@ankdegroot.nl

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website zijn verbonden. Ank de Groot aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze omgaan met persoonsgegevens. Wil je meer informatie over hun privacyverklaring dan dien je dat bij desbetreffende website raadt te plegen.